top of page

Dåpsliturgien

De liturgiske leddene i selve dåpshandlingen:

{L} = det som sies av liturgen (presten)

{A}= det som sies av menigheten og liturgen sammen

Inngang

Enten

A {L} fra lesepulten eller et annet sted i koret, vendt mot menigheten

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Eller

B {L} fra lesepulten eller et annet sted i koret, vendt mot menigheten

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Liturgen velger her det alternativ som ikke ble brukt ved gudstjenestens begynnelse.

{L} Menigheten skal i dag ta imot dette barnet i Guds hus. Ved dåpen vil Gud gi ham del i sin frelse og ta ham inn i sin kristne kirke.

Liturgen kan deretter holde en kort tale, som kan avsluttes med Joh 3, 16. Eventuelt kan bare dette skriftordet benyttes.

{L} For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3, 16)

Dåpssalme

Dåpsbefalingen

{L} La oss høre vår Herre Jesu Kristi befaling om den hellige dåp: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige ?nds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.(Matt 28, 18-20)

La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og lukker Guds rike opp for dem: De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det." Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Mark 10, 13-16)

Så bærer vi med takk og tro våre barn til Herren i den hellige dåp. De er født med menneskeslektens synd og skyld, men i dåpen blir de Guds barn, født på ny ved Den Hellige Ånd.

Dåpens forpliktelse

{L} Vil foreldre og faddere reise seg.

{L} Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham selv å be, og hjelpe ham til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han kan bli hos Kristus når han vokser opp, likesom han ved dåpen blir forenet med ham.

Foreldre og faddere blir stående.

Forsakelsen og troen

{L} La oss bekjenne forsakelsen og troen som vi døper våre barn til.

Menigheten reiser seg.

{A} Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. (Den apostoliske trosbekjennelse)

Alle setter seg.

Dåpshandlingen

Vannet helles i døpefonten.

{L} ved døpefonten

La oss be.

Herre Jesus Kristus, du har sagt at ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født på ny av vann og Ånd. Vi takker deg fordi dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du forener oss med deg og gir oss del i den seier du vant ved din død og oppstandelse. Nå kommer vi på ditt ord og ber deg, Herre, la den nye fødsel skje ved din skapende Ånd.

Barnet (om det er flere: hvert barn for seg) bringes fram til døpefonten. Foreldre og faddere reiser seg. Hvor forholdene gjør det naturlig, kan foreldre og faddere gå fram til døpefonten.

{L} Hva heter barnet?

Den som bærer barnet, sier fornavnet.

{L} Vil dere at (barnets fornavn nevnes) skal døpes til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro?

Den som bærer barnet, svarer: Ja.

{L} Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, {+} til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.

Korset tegnes fra panne til bryst, og deretter fra side til side.

{L} Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Mens dette sies, øser liturgen med hånden vann over barnets hode tre ganger.

{L} legger hånden på barnets hode og sier:

Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troendeHer følger de liturgiske leddene i selve dåpshandlingen:

{L} = det som sies av liturgen (presten)

{A}= det som sies av menigheten og liturgen sammen

Inngang

Enten

A {L} fra lesepulten eller et annet sted i koret, vendt mot menigheten

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Eller

B {L} fra lesepulten eller et annet sted i koret, vendt mot menigheten

Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Liturgen velger her det alternativ som ikke ble brukt ved gudstjenestens begynnelse.

{L} Menigheten skal i dag ta imot dette barnet i Guds hus. Ved dåpen vil Gud gi ham del i sin frelse og ta ham inn i sin kristne kirke.

Liturgen kan deretter holde en kort tale, som kan avsluttes med Joh 3, 16. Eventuelt kan bare dette skriftordet benyttes.

{L} For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3, 16)

Dåpssalme

Dåpsbefalingen

{L} La oss høre vår Herre Jesu Kristi befaling om den hellige dåp: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige ?nds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.(Matt 28, 18-20)

La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og lukker Guds rike opp for dem: De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: "La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det." Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Mark 10, 13-16)

Så bærer vi med takk og tro våre barn til Herren i den hellige dåp. De er født med menneskeslektens synd og skyld, men i dåpen blir de Guds barn, født på ny ved Den Hellige Ånd.

Dåpens forpliktelse

{L} Vil foreldre og faddere reise seg.

{L} Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal være vitner om at han er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: å be for barnet, lære ham selv å be, og hjelpe ham til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at han kan bli hos Kristus når han vokser opp, likesom han ved dåpen blir forenet med ham.

Foreldre og faddere blir stående.

Forsakelsen og troen

{L} La oss bekjenne forsakelsen og troen som vi døper våre barn til.

Menigheten reiser seg.

{A} Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. (Den apostoliske trosbekjennelse)

Alle setter seg.

Dåpshandlingen

Vannet helles i døpefonten.

{L} ved døpefonten

La oss be.

Herre Jesus Kristus, du har sagt at ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født på ny av vann og Ånd. Vi takker deg fordi dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du forener oss med deg og gir oss del i den seier du vant ved din død og oppstandelse. Nå kommer vi på ditt ord og ber deg, Herre, la den nye fødsel skje ved din skapende Ånd.

Barnet (om det er flere: hvert barn for seg) bringes fram til døpefonten. Foreldre og faddere reiser seg. Hvor forholdene gjør det naturlig, kan foreldre og faddere gå fram til døpefonten.

{L} Hva heter barnet?

Den som bærer barnet, sier fornavnet.

{L} Vil dere at (barnets fornavn nevnes) skal døpes til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro?

Den som bærer barnet, svarer: Ja.

{L} Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, {+} til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.

Korset tegnes fra panne til bryst, og deretter fra side til side.

{L} Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Mens dette sies, øser liturgen med hånden vann over barnets hode tre ganger.

{L} legger hånden på barnets hode og sier:

Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troendemenighet. Han styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.

Lovprisning og bønn

Når alle er døpt, sier liturgen fra lesepulten eller et annet sted i koret:

{L} Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!

(1 Pet 1, 3)

{L} La oss sammen be Herrens bønn.

{A} Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Salme

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page